Menu
Your Cart
 t. +371 220 74 221

Privacy Policy

Lapas izmantošanas noteikumi un Privātuma politika.

INTERNETA VIETNES WWW.ALIUM.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI


spēkā no 2020.gada 20.jūlija

www.alium.lv (SIA Komercio) ir  tīmekļa vietne (turpmāk tekstā - Vietne), kurā Jūs varat iegādāties galantērijas preces. Vietnes īpašnieks ir SIA „Komercio”, reģ. Nr. 40103476322 (Juridiskā adrese: Kaivas iela 50/3-81b, Rīga, LV-1021, faktiskā adrese: Duntes iela 34, Rīga,LV-1005). SIA „Komercio” piedāvā Jums (turpmāk tekstā - Klients) savu produkciju uz noteikumiem, kas noteikti šajos noteikumos  (turpmāk tekstā - noteikumi).

1.Lietotāja konts, parole un drošība. Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas Klientam tiks piešķirts lietotāja vārds un parole. Klients ir atbildīgs par lietotāja konta un paroles konfidencialitātes saglabāšanu, un ir atbildīgs par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas, izmantojot Klienta paroli vai lietotāja kontu. Klients piekrīt pēc katras apmeklējuma sesijas pienācīgi beigt darbu Klienta lietotāja kontā un nekavējoties informēt SIA „Komercio” par katru neautorizētu Klienta paroles vai lietotāja konta lietošanu vai jebkādiem citiem drošības apdraudējumiem un glabāt savus lietotāja datus piesardzīgi un nenodot tos trešajām personām. SIA „Komercio” nav  atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kuri Klientam var rasties, neievērojot šo Līguma punktu.
SIA „Komercio” ir tiesības slēgt lietotāja kontus tiem lietotājiem, kuri pārkāpj vai ierobežo citu personu autortiesības vai tiesības uz intelektuālo īpašumu.

2.Tiesības un pienākumi. Lietojot šo Vietni, Klientam ir aizliegts pilnā apjomā vai daļēji publicēt, pavairot, kopēt, augšupielādēt, lejupielādēt, elektroniski izvietot, sūtīt pa elektronisko pastu, pārdot vai citādi izplatīt jebkādus materiālus, tajā skaitā, bet ne tikai tekstus, grafiskos attēlus, logo, produktu dizainus, attēlus u.c., kas pieejamas šajā Vietnē (turpmāk tekstā - Saturs). Augšupielādējot jebkādu Saturu, Klients apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības pavairot un izplatīt šādu Saturu un ka šis Saturs atbilst visiem noteikumiem.

Klients apliecina un piekrīt, ka SIA „Komercio” ir tiesības saglabāt Saturu, tāpat arī izdzēst Saturu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši likuma prasībām.

3.Pasūtījums  noslēgšana. Klienta izdarīts SIA „Komercio” produkta(-u) pasūtījums (turpmāk tekstā - Pasūtījums), kas nosūtīts SIA „Komercio”, izmantojot Internetu, ir uzskatāms par Klientu saistošu piedāvājumu, ko Klients ir apliecinājis, pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ieklikšķinot ailē  "Piekrītu noteikumiem", ar to apstiprinot, ka ir iepazinies ar Vietnes lietošanas noteikumiem. Klientam ir pienākums aizpildīt Pasūtījuma detaļas precīzi un pilnā apjomā. Par Pasūtījumā norādītajām detaļām un datiem pilnībā atbild Klients.
 

 Saņemot Pasūtījumu, SIA „Komercio” apstiprina Pasūtījuma saņemšanas faktu, nosūtot Klientam apstiprinājuma e-pastu.. Akcepta e-pasts  Klientam tiks nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi un tiks uzskatīts par saņemtu brīdī, SIA „Komercio”ir nosūtījis Klientam Akcepta e-pastu.

4.Cena un maksāšanas kārtība. Visas cenas ir norādītas Eiro un ietver sevī atbilstošos ar likumu noteiktos nodokļus. SIA „Komercio” ir tiesības vienpusēji mainīt cenas un produktu piedāvājumu. Norādītajās cenās nav ietverti piegādes izdevumi.

Klients veic apmaksu skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu vai bankas karti. Ja SIA „Komercio” nav saņēmis maksājumu 7 dienu laikā pēc Akcepta e-pasta nosūtīšanas, SIA „Komercio” ir tiesīgs atsaukt savu akceptu Klienta Pasūtījumam.
 

 Par maksājuma saņemšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad konkrētais maksājums ir ienācis SIA „Komercio” norēķinu kontā, vai piegādes laikā nodots skaidrā naudā un par to ir izdots kases aparāta čeks.

5.Piegāde. Īpašumtiesības un produkta bojājumu risks visiem Klienta pasūtītājiem produktiem pāriet uz Klientu brīdī, kad SIA „Komercio” nodod pasūtīto produktu pārvadātājam. Pasūtītais produkts tiks nodots piegādei tikai pēc tam, kad Pasūtījums ir akceptēts no SIA „Komercio” puses un Klients ir apmaksājis savu pasūtījumu, ja vien apmaksa, netiek veikta skaidrā naudā preču piegādes brīdī.

 Piegāde tiks veikta no SIA „Komercio” telpām (Rīgā, Latvijā) uz Klienta Pasūtījumā norādīto piegādes adresi.

 Gadījumos, ja produktu piegāde Klientam izrādās neiespējama sakarā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopams norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu ir ticis informēts par piegādes laiku, Klientam var tikt pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Klients tādu ir pieprasījis.

Produkts uzskatāms par piegādātu Klientam brīdī, kad pārvadātājs ir nodevis produktu Klientam.

Ja klients ir izvēlējies saņemt pasūtījumu SIA „Komercio” telpās Rīgā, tad noteikumi uz piegādi neattiecas un arī papildus nav jāsedz piegādes izdevumi.

6.Datu aizsardzība, Privātuma aizsardzības noteikumi, konfidencialitāte. SIA „Komercio” garantē, ka Klienta personas datu apstrādē tiks ievērota konfidencialitāte, garantējot personas datu drošību, integritāti un aizsardzību. Dati, kas nepieciešami tiesiskā darījuma izpildei, tiek uzkrāti un var tikt nodoti darījumā iesaistītajām trešajām personām (piem., pārvadātājiem) tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu Klienta Pasūtījumu.

7.Kļūdu korekcijas un neprecizitātes.  SIA „Komercio” neuzņemas nekādu garantiju par to, ka informācija, kas ir ievietota šajā Vietnē, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz produktu sarakstu un izcenojuma precizitāti, ir pilnīga vai aktuāla. SIA „Komercio” patur tiesības veikt jebkuru kļūdu, neprecizitāšu vai nepilnību koriģēšanu un atjaunot informāciju Vietnē jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas Klientam (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādas kļūdas, neprecizitātes vai nepilnības var attiekties uz produkta aprakstu, izcenojumu un pieejamību. SIA „Komercio” patur sev tiesības jebkādu iemeslu dēļ ierobežot produktu daudzumu (tajā skaitā pēc tam, kad Klients ir nosūtījis savu Pasūtījumu).

SIA „Komercio” nav atbildīgs par un negarantē, ka Vietne vai tās saturs atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām, vai Vietnes izmantošana vai darbība netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša, vai bez kļūdām, vai  jebkādu produktu kvalitāte, pakalpojumi, informācija, vai citi materiāli, kurus ir nopircis un ieguvis Klients, izmantojot Vietni, atbildīs Klienta vajadzībām un prasībām, vai jebkurš defekts var tikt novērsts.

Klients piekrīt, ka SIA „Komercio” nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kurus cietis Klients saistībā ar Vietni vai jebkādu tās saturu.
 

SIA „Komercio” arī uzsver, ka klientiem, iepērkoties internetā, ir jāņem vērā datora, no kura tiek veikts pirkums specifiskie iestatījumi, kas var mainīt produktu izskatu - krāsu, apjomu utt.

8.Garantija.  Atbilstoši noteikumiem piemērojamo normatīvo aktu prasībām SIA „Komercio” garantē, ka produkts tiek piegādāts labā kvalitātē, tāpat, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim.

SIA „Komercio” dotā garantija nevar tikt piemērota bojājumiem, kas ir radušies vai radījušas sekas pārdotajiem produktiem sakarā ar neatbilstošu transportēšanu, neatbilstošu izmantošanu vai lietošanu,  tīšu un/vai pastāvīgu nevērību, kuru veicis vai pieļāvis Klients,  ķīmisku, elektrisku vai citu ārēju apstākļu un laikapstākļu pārmērīgu ietekmi.
 

SIA „Komercio” apņemas novērst Produkta defektus garantijas ietvaros – ja defekts radies ražotāja vainas dēļ -  pēc Klienta izvēles vai nu bez atlīdzības apmainīt produktu pret atbilstošu produktu; vai atmaksāt Klientam daļu no naudas summas, kas samaksāta par produktu; vai bez atlīdzības novērst produkta neatbilstību Līgumā sniegtajam produkta aprakstam, ja SIA „Komercio”neizdodas izlabot produktu vai novērst tā defektu.
 

Klientam ir pienākums nekavējoties pēc produkta saņemšanas veikt tā pārbaudi nolūkā konstatēt iespējamos produkta defektus un/vai trūkumus. Apslēptu trūkumu gadījumā Klientam ir pienākums par to atklāšanu ziņot SIA „Komercio” rakstiskā veidā nekavējoties pēc trūkumu konstatēšanas.
 

SIA „Komercio” neuzņemas nekādu  atbildību par sekām, kas nopirktajam produktam ir radušās kā sekas no remonta darbiem, kurus ir veicis Klients vai jebkura cita trešā persona bez SIA „Komercio” skaidri izteiktas iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 

9.Atteikuma tiesības.  Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot iegādāto preci atpakaļ. Lai noformētu atteikuma tiesības, klients aizpilda Atteikuma tiesību veidlapu. Izmantojot atteikuma tiesības, nepieciešams uzrādīt darījumu apliecinošu dokumentu.
 

 Klients, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Atsakoties no produkta klients sedz piegādes izdevumus pilnā apmērā.
 

10.Nepārvaramā vara. SIA „Komercio” nav atbildīgs Klientam un nevar tikt uzskatīts, ka SIA „Komercio” ir pieļāvusi savu saistību neizpildi vai nokavējumu atbilstoši šiem noteikumiem, ciktāl šāda neizpilde vai nokavējums ir radies sakarā ar iepriekš neparedzētiem un nepārvaramiem apstākļiem, tai skaitā, bet ne tikai, ugunsgrēkiem, plūdiem, citām dabas katastrofām, streikiem, sacelšanās vai iedzīvotāju veselības vispārēju apdraudējumu, kā arī izmaiņām starptautiskajos līgumos, citos piemērojamos normatīvajos aktos.
 

SIA „Komercio” apņemas Klientam paziņot par šādiem nepārvaramās varas apstākļiem cik vien ātri tas praktiski ir iespējams un nekavējoties veic visus saprātīgi pieņemamos pasākumus, lai novērstu šādu nepārvaramās varas apstākļu ietekmi, ciktāl tas praktiski iespējams.

11.Dažādi. Jebkādas izmaiņas noteikumos stājas spēkā pēc SIA „Komercio” gribas izteikuma Vietnē. Ja klients ir pasūtījis Produktu un parakstījies (elektroniski klikšķinot kā piekrišanu Vietnes lietošanas noteikumiem) par līguma iepriekšējo versiju, uz viņu neattiecas jaunā versija līdz iepriekšējā līguma termiņa izpildei.
 

 Klients apņemas kompensēt SIA „Komercio” jebkādus zaudējumus, izmaksas, sodus, soda naudas vai izdevumus, ieskaitot saprātīgus izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem, kuri SIA „Komercio” var rasties, tā var ciest vai tai ir pienākums maksāt sakarā ar Klienta izdarīto jebkādu šo pārkāpumu.
 

 

 

 

 

PRIVĀTUMA POLITIKA                                                                                      spēkā no 2020.gada 20.jūlija

 SIA „Komercio” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas nr. 40103476322. Šī Privātuma politika tiek piemērota SIA „Komercio” klientu un tīmekļa vietnes www.alium.lv (turpmāk tekstā - Vietne) lietotāju Personas datu vākšanai, izmantošanai un aizsardzībai.

Datu subjekts ir persona, kas var tikt tieši vai netieši identificēta.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, personas kods, adrese vai citi personu raksturojoši dati. Par Personas datiem nav uzskatāmi statistikas dati vai anonīmi dati, datu apkopojumi vai citi atvasināti dati, kas nav izmantojami atsevišķi vai kopīgi ar citiem datiem, lai identificētu konkrētu fizisku personu.
 

1.Datu apstrādes apjoms. SIA „Komercio” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus Personas datus, kas ir nepieciešami SIA „Komercio”  komercdarbības veikšanai. SIA”Komercio” apņemas nodrošināt apstrādāto Personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus pareizi un pilnīgi.
SIA „Komercio” apstrādās Personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. Personas dati netiks nodoti  trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts.

2. Pareizība, pilnīgums un aktualizācija. SIA „Komercio” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja profilā.

3.Reģistrācija. Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA „Komercio” ir tiesīga izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

4.Drošība. SIA „Komercio” veiks Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Personas datu drošību, integritāti un privātumu.

5.Izmantošana. SIA „Komercio” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA „Komercio” ir saņēmusi Personas datus.
Uzkrātos klienta Personas datus SIA „Komercio” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA „Komercio” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA „Komercio” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

6.Pasūtījumu izdarīšana tiešsaistē. Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA „Komercio” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un citus datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu. Tas ļauj SIA „Komercio” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

7.Aptaujas un konkursi. SIA „Komercio”  laiku pa laikam veic Vietnes lietotāju aptaujas vai rīko konkursus. Lai arī dalība šajās aktivitātēs ir brīvprātīga, SIA „Komercio” var būt nepieciešams pieprasīt informāciju no klienta, ja tas ir izvēlējies piedalīties attiecīgajā norisē. Aptauju rezultāti tiek apkopoti un padarīti pieejami citiem Vietnes lietotājiem, norādot citu līdzīgu lietotāju viedokļus attiecībā uz noteiktu tematu. Aptauju rezultāti tiek apkopoti tikai ar vispārējo rezultātu sniegumu, nenorādot atsevišķi konkrēta lietotāja atbildes. Informācija, kas tiks savākta konkursa vajadzībām, tiks izmantota konkursa norisei un uzvarētāju informēšanai, ja vien konkrētā konkursa noteikumos nebūs noteikts citādi.

8.E-pasta komunikācija ar SIA „Komercio”. Ja klients ir reģistrējies Vietnē un viņš ir atsevišķi piekritis saņemt e-pasta vēstules no SIA „Komercio” ar aktuālāko informāciju SIA „Komercio” laiku pa laikam sūtīs klientam šādus e-pastus par dažādiem SIA „Komercio” produktiem un pakalpojumiem, tai skaitā, īpašus piedāvājumus par/saistībā ar Vietnes piedāvātajām iespējām un izmaiņām, kas klientam varētu būt noderīgas. Klients savu atļauju e-pastu saņemšanai var atsaukt jebkurā brīdī, nosūtot uz info@komercio.lv e-pasta vēstuli, norādot savu vārdu un e-pasta adresi. Saņemot šādu e-vēstuli, SIA „Komercio” izņems klienta datus no attiecīgo vēstuļu saņēmēju saraksta.

9.Nepilngadīgas personas. SIA „Komercio” nepārdot produktus nepilngadīgām personām. Produktus nepilngadīgām personām ir tiesīgi iegādāties pieaugušie - pilngadīgas personas. Ja klients ir jaunāks par 18 gadiem, viņš ir tiesīgs izmantot Vietni pirkumu veikšanai vienīgi vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.

10.Sīkdatnes. SIA „Komercio” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

11.Trešās puses. SIA „Komercio” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA „Komercio” nodos Personas SIA „Komercio” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA „Komercio” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA „Komercio” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
SIA „Komercio” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.
SIA „Komercio” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:


-Klients ir devis savu piekrišanu;
-Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
-Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
-Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

12.Piekļuve Personas datiem. Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA „Komercio” informēs Datu subjektu par: Personas datiem, ko SIA „Komercio” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos; mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. SIA „Komercio” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA „Komercio” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA „Komercio” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA „Komercio” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

13.Piemērošana. SIA „Komercio” ir tiesīga laiku pa laikam grozīt šo Privātuma politiku pēc saviem ieskatiem. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama SIA „Komercio” tīmekļa vietnē un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

14.SIA „Komercio” Privātuma politika ir neatņemama sastāvdaļa no Vietnes noteikumiem.

15.Ja radušies jautājumi vai uzskatāt, ka jūsu Personas dati netiek apstrādāti atbilstoši šiem Privātuma politikai, lūdzam kontaktēties ar SIA „Komercio” pa e-pastu: info@komercio.lv


Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.